บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด
    หรือที่คนไทยเราได้รู้จักด้วยความคุ้นเคยกันในชื่อว่า เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ เรามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ และผลิตอาหารที่ดีป้อนสู่ชาวโลกด้วยแนวคิดอย่างมุ่งมั่น อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาร่วม 40 ปีโดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปัจจุบัน ด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่ ที่จะพัฒนาอาหารที่ดีที่สุด เพื่อคุณที่ถือเป็นคนสำคัญของเราเสมอ และขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์อาหารเพื่อสุขภาพ ร่วมเสริฟในอาหารทุกๆ เมนูอร่อยของคนไทย
    เพราะเราคำนึงถึงเสมอ และด้วยความภาคภูมิใจว่า การที่ประชากร ได้รับประทานอาหารที่ดี จะทำให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง และจะนำมาสู่ความมั่งคั่ง และความมั่นคงของประเทศได้ในที่สุด เพราะการมีอาหาร และสุขภาพที่ดี ของคนในประเทศนั้น ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่ง  และถือเป็นการสร้างรากฐานของคนสังคมที่มั่นคง และยั่งยืนนั่นเอง
      ผลิตภัณฑ์อาหารที่แปรรูปจาก เฮ็ลธ์ฟู้ดนั้น เราใส่ใจในคุณภาพของการผลิตเป็นสำคัญ ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดี มีมาตรฐานสูง และมีการตรวจสอบคุณภาพทั้งคุณค่าทางอาหาร และดูแลด้านวัตถุดิบที่จะต้องความสะอาด ปลอดภัยอย่างสูงสุดเสมอ พร้อมกับมีการเก็บรักษาวัตถุดิบที่ดีนั้น ให้สด ใหม่ เพื่อปรุงเป็นอาหารสุขภาพ มื้อสำคัญเพื่อส่งมอบให้กับสังคมด้วยการผลิตอาหาร 5 หมวด
1.  ไส้กรอก
2.  ลูกชิ้น
3.  ชิคเก้นสไลด์ โบโลน่า ไก่ยอ
4.  ไก่ปรุงรส
5.  อาหารพื้นเมือง (ไก่หยอง ไก่เชียง แหนม ไส้อั่ว)
มาตรฐาน การผลิต
   เฮ็ลธ์ฟู้ดส์บรรจงผลิตอาหารที่มีมาตรฐานที่ดี และธำรงไว้อย่างสุงสุดเสมอมา ด้วยการผลิตอาหารที่มีมาตรฐานโรงงาน ที่ได้รับมาตรฐาน EST  และใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ตลอดจนเครื่องจักรที่ทันสมัยจากต้นตำรับของการผลิตไส้กรอกคุณภาพ ตามมาตรฐานจากประเทศเยอรมันนี ที่เป็นเครื่องจักทันสมัย ผลิตแบบต่อเนื่อง ที่ชื่อว่า  TF 4000 FESSMANN เป็นกระบวนการผลิตที่ทันสมัยโดยไม่ผ่านการสัมผัสจากภายนอก  เจ้าแรกในประเทศไทยอีกด้วย และมีกำลังการผลิตรวม 200,000 กิโลกรัมต่อวัน
   ด้วยมาตรฐานการผลิต GHPs (Good Hygiene Practies) & HACCP (The Hazard Analysis and Critical Control Point) ที่มุ่งเน้นด้านการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในกระบวนการผลิต และหลักการวิเคราะห์อันตราย และกำหนดจุดควบคุมวิกฤติ ซึ่งมีความมุ่งหวังให้องค์กรสามารถจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร และในขณะเดียวกันก็สามารถจัดการด้านคุณภาพของอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ GMP ที่เน้นในการป้องกันป้องกัน และขจัดความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   และมาตรฐานการผลิต การให้บริการด้านอาหารฮาลาล ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม และไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม พร้อมด้วยมาตรฐาน ISO 9001 ที่เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านอาหารคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร 
 
   ด้วยความเป็นอุตสาหกรรมอาหาร ที่เรามุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะผลิตอาหาร และเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ จากเฮ็ลท์ฟู้ด ที่มีมาตรฐานทั้งความสะอาดและ ปลอดภัยอย่างเสมอมานั้น เราก็มุ่งเน้นในการพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของสังคมรอบด้านถือเป็นความสำคัญอีกประการหนึ่ง จนได้รับมาตรฐาน อุตสาหกรรมสีเขียว ที่แสดงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจน ได้รับรางวัลธรรมภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพราะเราตระหนักยิ่งในเรื่องของหารให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพ  ความปลอดภัยของคนในสังคมเป็นสำคัญ จนได้คิดค้นถึงการสร้างกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และชนะเลิศจากการประกวดรางวัลไส้กรอก เหรียญทอง และเหรีญเงิน จากประเทศเยอรมันนี่ และการลดภาวะโลกร้อน จากก๊าซเรือนกระจก ด้วยรางวัล Thailand Greenhouse Gas Management Organization จากผลิตภัณฑ์ไส้กรอก “Smoky Hotdog chicken sausage” อีกด้วย 
 
   นอกจากการผลิตที่สะอาด และทันสมัย รวมไปถึงมาตรฐานต่างๆ แล้ว บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ได้ใช้แนวคิดว่า อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม จะต้องเติบโตควบคู่กันไปในสังคมได้อย่างพร้อมกันเสมอๆ จึงตระหนักในการที่ เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ เป็นอุตสาหกรรมอาหารที่ จะไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม และยังคงต้องร่วมกันกับคนในสังคม ช่วยกันดูแล และพัฒนาคุณภาพของสังคมควบคู่กันไป โดยได้ตั้งต้นตั้งแต่ภายในโรงงานของเรา ที่จะต้องดูแลถึงการประหยัดทั้งพลังงาน โดยการจัดทำแผงโซล่าร์เซลล์ เพื่อสร้างพลังงานใช้ภายในโรงงานของเราเองส่วนหนึ่ง เพื่อลดภาระการใช้ไฟฟ้า และจัดหาพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้ภายในโรงงานสีเขียวของเราเอง และตระหนักถึงความจำเป็นต้องประหยัดพลังงาน และการใช้ทรัพยากรในทุกภาคส่วนของการผลิต ทั้งพลังงานต่างๆ และการใช้น้ำ ด้วยการสร้างความเข้าใจจากบุคลากรภายในองค์กร ให้ตระหนักรู้และร่วมด้วยช่วยกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อสังคมไทย และสังคมโลกที่ดีได้ เช่น
การบำบัดน้ำจากกระบวนการผลิตของเรา แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้ตามโครงการ “Zero Discharge” เพื่อนำน้ำนั้นกลับมาใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมายอาทิเช่น การใช้เลี้ยงปลา รดน้ำต้นไม้ ใช้เพื่อการชำระล้าง

การใช้บอยเลอร์ชีวมวล (Boiler) ทั้งโรงงานโดยใช้เชื้อเพลิงจากไม้ (Woodchip) จากโครงการปลูกป่ามาเพื่อผลิตไอน้ำใช้ในกระบวนการผลิต (Economizer) เพื่อประหยัดพลังงาน  และถือได้ว่าเป็นระบบชีวมวลที่สามารถใช้กำจัดฝุ่น ซึ่งเป็นมลภาวะจากกระบวนการเผาไหม้ เพื่อลดมลภาวะ (Multi cyclone) โดยกำจัดฝุ่นละอองด้วยกระบวนการ “Wet Scrubber” จนทำให้อากาศสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี (Green Environment)
 
ด้าน แรงงาน
     การคุ้มครองแรงงาน ด้านการกำกับ และดูแลทั้งในด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งสวัสดิภาพ และความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน ด้วยหลักมนุษยธรรม อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและ กฎหมายการจ้างงานด้วยผลตอบแทนที่เป็นธรรม

       การพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีศักยภาพสูงขึ้น ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคใหม่ และยกระดับ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้เท่าเทียมกับสังคม เช่นการให้ความรู้เพื่อพัฒนาการบุคคลากรในด้านต่างๆ ผ่านศูนย์การเรียนรู้ของทางบริษัทเรา ที่ชื่อว่า Healthfoods Academy อย่างสม่ำเสมอ

     ความรู้ด้านความปลอดภัยในที่ทำงานในขณะปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
     ความปลอดภัยในขณะโรคระบาด (Covid -19)
     ให้ความรู้ด้าน สื่อดิจิตอล และโลกออนไลน์ (E-Commerce)
     ทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership Skill)
     การเพิ่มทักษะด้านความคิด และการบริหาร (Growth Mindset)
          แก่บุคลากรเพื่อความทันต่อโลกในยุคใหม่ เป็นต้น


ด้าน ความปลอดภัย และชีวอนามัย
     เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ ให้ความรู้ และดูแล เพื่อป้องกันบุคลากรเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในระหว่างกระบวนการผลิต โดยคำนึงถึง สวัสดิภาพ และสุขอนามัยของบุคลากรเป็นอย่างดี จะมีการตรวจสุขภาพ และสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นมาตรฐานในระหว่างการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในทุกๆ กระบวนการเพื่อให้ได้สินค้าที่ดีส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตลอด โดยผู้ที่เข้าปฏิบัติงานในไลน์การผลิตนั้น จะต้องมีสุขภาพที่ดี ปลอดโรคโดยตลอด ทั้งการวางมาตรการในขณะก่อนเข้าปฏิบัติงาน และขณะปฏิบัติงาน รวมไปถึงสุขอนามัยส่วนตนของบุคคลากร ที่จะต้องทำความสะอาดตนเอง ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงานในทุกส่วนงานการผลิต ตลอดจนการใช้เสื้อผ้าเฉพาะในส่วนงานการผลิต ที่สะอาด และปกปิดส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างมิดชิด เป็นมาตรฐาน

    เฮ็ลธ์ฟู้ดส์เป็นต้นแบบของการปฏิบัติในด้านการดูแลสุขอนามัย ของผู้เข้าปฏิบัติงานอย่างเป็นมาตรฐาน แม้กระทั่งในสภาวะระหว่างการแพร่ระบาดของโรค ทางบริษัทฯ ก็ได้ทำการตรวจโรคผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกัน และมีการควบคุมผู้ที่มาติดต่อ หรือผู้ปฏิบัติงานร่วมในระหว่างห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ภายในบริษัทด้วย ทั้งตัวบุคคลและ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องมือต่างๆ รวมไปถึงการเตรียมการจัดทำระบบให้เป็นมาตรฐานความปลอดภัย แม้ในภาวะที่ปรกติเสมอๆ ด้วยการจัดทำ CI (Community Isolation) ไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมรองรับกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้จะไม่เกิดขึ้นก็ตาม เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยโดยรวมของสังคม และสวัสดิภาพที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อคุณภาพสินค้าที่ดีของเรา
 
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้